"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Īvandē jāievēl iedzīvotāju padome

No 8. līdz 12.jūlijam notiks Īvandes pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanas.

Kas ir iedzīvotāju padomes ?

Iedzīvotāju padome ir sabiedriski aktīva cilvēku grupa, kas darbojas uz brīvprātības principiem un tiek veidota katrā no 18 Kuldīgas novada pagastiem un pilsētās – Kuldīgā un Skrundā. Padomes apzinās iedzīvotāju vajadzības un pārstāv viņu intereses pašvaldībā jautājumos par teritorijas labiekārtošanu, kultūras bagātināšanu, ekonomisko darbību un citās svarīgās jomās.

Kā notiks iedzīvotāju padomju vēlēšanas?

Par iedzīvotāju padomes kandidātiem būs iespējams balsot no 8. līdz 12. jūlijam, sūtot parakstītu balsošanas veidlapu (pieejama tīmekļa vietnē www.kuldigasnovads.lv) ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kuldiga.lv vai balsojot klātienē Īvandes pagasta pārvaldē “Skolas namā” Īvandes pagastā (Īvandes muižā)  tās darba laikā.

Par Īvandes pagasta padomes locekļiem drīkst balsot Īvandes pagasta  teritorijā deklarētas personas, kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā, un uz balsošanas pirmo dienu ir sasniegušas 16 gadu vecumu.

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI AKTĪVI IESAISTĪTIES PADOMES IZVEIDOŠANĀ !

Pagasta padomes kandidāti Īvandē – Anda Upleja, Alise Kociņa, Māris Millers, Dzintars Knupke, Mārcis Zīle, Santa Šūna-Šauba.

ANDA UPLEJA

Kandidēju, jo vēlos ar dažādiem kopienu pasākumiem sapulcināt cilvēkus kopīgos darbos un svētkos, radot piederības sajūtu savam pagastam. Ar projektu palīdzību piesaistīt finansējumu rekreācijas teritoriju uzturēšanai un jaunu radīšanai.  Pārstāvēt pagasta iedzīvotāju intereses, informējot novada vadību par saimnieciskiem jautājumiem, nepieciešamiem uzlabojumiem, iedzīvotāju iniciatīvām.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Pieteikties iedzīvotāju padomē mani pamudināja tas, ka mani uzrunāja pagasta iedzīvotāji, aicinot kandidēt iedzīvotāju padomes sastāvā. Redzot to, ka ļaudis arvien mazāk iesaistās pagasta dzīvē, savukārt pagasta pārvaldes vadība arvien vairāk tiek centralizēta, ir svarīgi  radīt piederības sajūtu savam pagastam. Es pārstāvu biedrību “Mūsu mājas Īvande” un Īvandes luterāņu draudzi, kas  varētu ieņemt nozīmīgu vietu pagasta dzīvē un dažādu projektu īstenošanā.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Radīt pagasta iedzīvotājos  piederības sajūtu savam pagastam, organizējot kopienu pasākumus – talkas, kopīgu svētku veidošanu, ģimeņu pasākumus.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Dzīvojot laikā, kad tik neparedzami un ātri ikvienā jomā ienāk jaunas tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, attālināta strādāšana, notiek iedzīvotāju skaita samazināšanās, utt.,  neņemos prognozēt dzīvi pēc 10 gadiem, tas liekas nenopietni.

ALISE KOCIŅA

Dzīvojot un strādājot Īvandes pagastā, esmu novērojusi, ko vajadzētu uzlabot, lai esošajiem iedzīvotājiem būtu patīkamāka vide un iespējams tas varētu piesaistīt jaunas ģimenes apmesties tieši Īvandes pagastā. Kandidēju, jo vēlos, lai tiktu sadzirdētas Īvandes pagasta iedzīvotāju vēlmes, lai dzīve Īvandē būtu patīkama, droša un aktīva.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Mani pamudināja pieteikties citi pagasta iedzīvotāji, kā arī vēlme, lai Īvandes pagasts nepazustu un mūsu pagasts tiktu attīstīts.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē vēlētos pievērst uzmanību uz pagastu iedzīvotāju nepieciešamībām, vēlmēm un interesēm.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Pēc 10 gadiem es redzu, ka pagastā ir attīstījusies sporta un kultūras dzīve, tajā ir palielinājies iedzīvotāju skaits un uzlabota ceļu infrastruktūra. Es novēlu pagasta iedzīvotājiem drosmi iesaistīties pagasta dzīves veidošanā, izteikt savas domas un vēlmes.

MĀRIS MILLERS

Kandidēju, jo vēlos, lai lauku cilvēki tiktu sadzirdēti, lai pagastā piesaistītu jaunus cilvēkus, kas pārceltos šeit uz dzīvi. Vēlos, lai Īvandes pagasts attīstītos.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Dzīvojot visu savu dzīvi laukos, zinu, ka lauku iedzīvotāji nekad nav bijusi sabiedrības aktīvākā daļa, visi vienmēr ir ierakušies savos darbos un nedarbos. Tādēļ domāju, ka esot viens no viņiem, spēju uztvert apkārtējo domas, idejas, iniciatīvas un vīzijas, un mēģināt tās nodot tālāk.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Galvenais mērķis varētu būt censties padarīt pagastu pievilcīgāku vidēja vecuma cilvēku un jauniešu vidū, ar nodomu, lai jaunieši neaizbrauc prom. Cilvēku skaits Īvandē jau daudzus gadus samazinās. Kultūras pasākumi, infrastruktūra…Gribu parādīt, ka dzīvot laukos ir ne tikai forši, bet arī nav nemaz tik grūti. Censties pārvilināt ģimenes no Kuldīgas.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu iedzīvotājiem?

Lokācija Īvandes pagastam ir ļoti laba, 10 minūšu braucienā no Kuldīgas. Zinot problēmas Kuldīgā ar dzīvokļiem, domāju, ka Īvandei tik tiešām ir perspektīva piesaistīt Jaunas ģimenes. Novēlu izturību un vairāk domāt pozitīvas domas.

DZINTARS KNUPKE

Kandidēju, jo vēlos, lai pagasta iedzīvotāju dzīves apstākļus uzlabotu atbilstoši mūsdienu prasībām, lai iedzīvotājiem patiktu dzīvot Īvandē. Vēlos, lai būtu pieejami normāli mūsdienīgi lauku ceļi, pagasta teritorijā visiem būtu pieejami sakaru pakalpojumi. Lai Īvandes vēsturiskās celtnes tiktu uzturētas lietojamā stāvoklī un tām būtu mūsdienīgs pielietojums.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Mani pamudināja pieteikties pagasta vadības maiņa.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Vēlos dot ierosmi risināt aktuālos jautājumus iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Redzu pagastu kā sakārtotu Eiropas valstu lauku teritoriju ar attiecīgu infrastruktūru, darba un dzīves vietām.

MĀRCIS ZĪLE

Kandidēju, jo nevēlos pieļaut, ka pasliktinās dzīves apstākļi pagastā.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Mani pamudināja piedalīties Īvandes pagasta iedzīvotāju sapulce

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Uzlabot dzīves apstākļus, radīt darba vietas, lai atgriežas cilvēki pagastā.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Domāju, ka pēc desmit gadiem pagasts būs vēl bēdīgāk, kā šobrīd.

SANTA ŠŪNA – ŠAUBA

Kāpēc kandidēju? Kā pagastu iedzīvotāji mēs vērojam savu ciemu lēnu bojāeju – zaudējam skolas, pasta nodaļas, ārstu prakses un feldšeru punktus. Arī tirdzniecības vietas, kafejnīcas, mazos biznesus. Kādi tam iemesli? Vai iespējams pagastos nodrošināt veselīgu asinsriti un dzīvību, – vēlētos šos procesus labāk saprast un iespēju robežās piedalīties sava pagasta cilvēku labklājības un labsajūtas veicināšanā.