"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Pārdod ēku Upītes

Atkārtotā izsolē pašvaldība pārdod būvju īpašumu “Upītes” Īvandes pagastā.

     PAZIŅOJUMS

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo būvju īpašumu “Upītes”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads (kadastra Nr. 62545030002).  Īpašuma sastāvs: dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62540030041001, platība 228,1 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

 

Nosacītā cena: 9120 EUR, drošības nauda: 912 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 13. februārī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2024. gada 14. martā plkst. 13:00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.  gada 4. marta plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 912 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Upītes”, Īvandes pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20,00 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 2 (divu) nedēļu laikā pēc Izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 2 (divu) nedēļu laikā pēc Izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.